แจ้งโรงเรียนด่วนที่สุด "ขอให้ทุกโรงเรียนส่งข้อมูล GPAX ของนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 และทำหนังสือแจ้ง สพม.1 ภายหลังจากส่งข้อมูลแล้ว" (ศน.บุญยนุช โทร. 095-116-5991)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th