ตามที่กลุ่มนิเทศฯ ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี  . โรงเรียนสตรีวิทยา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  , โรงเรียนราชวินิต มัธยม , โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  ,โรงเรียนปัญญาวรคุณ และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ประชุมวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น  ณ ห้องประชุมเพชรเกษม  นั้น ขอเปลี่ยนจากเวลา 09.00 น. เป็นเวลา 13.30 น.

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th