สพม.1 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 สถาบันพระปกเกล้า  ให้กับข้าราชการที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้ากำหนด  โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานโดยตรงที่ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ภายในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kpi.ac.th

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th