ด้วย สพฐ. ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในระดับม.1-ม.6 โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Team, G Suite for Education หรือ DEEP ระหว่างวันที่ 9 - 20 พ.ค. 2563 ขอให้ครูทุกท่านเข้าอบรมทาง

 
โดยมีตารางออกอากาศและกำหนดการ ดังแนบ
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th