บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประชาสัมพันธ์ให้เสนอชื่อบุคลากรในสังกัดของท่านที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อตามโควตาพิเศษ โดยบุคลากรที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกส่งข้อมูลและรายชื่อผู้สมัคร ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใน ๑ สัปดาห์ก่อนสิ้นสุดการรับสมัคร (รอบที่ ๑ รับสมัครจนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ รอบที่ ๒ รับสมัครจนถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th