สพม.1 ได้ดำเนินการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนเมษายน 2560 เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 รายละเอียดดังแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th