prev
next

วันที่ 20 เม.ย. 2560, 16:59 น.
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ. เชิญชวนผู้อำนวยการในหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด สพม.1 สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด (รุ่นพิเศษ) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิ.ย. 2560  ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน  แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค  กรุงเทพฯ  โดยให้จัดส่งใบสมัคร พร้อมหนังสือนำส่งของสถานศึกษาไปที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.1 (พญาไท)  ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2560 โดยด่วน (หากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนด จะปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนด) ...
วันที่ 11 เม.ย. 2560, 15:17 น.
สพม.1 ได้ดำเนินการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนมีนาคม 2560 รายละเอียดดังแนบ
วันที่ 28 มี.ค. 2560, 16:55 น.
ประกาศรายชื่อบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.1 ที่ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 28 มี.ค. 2560, 16:32 น.
ด่วน กคศ.มีมติ สอบครูผู้ช่วย ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ยกเว้น 25 กลุ่มวิชาเอก อ้างอิงจาก http://www.moe.go.th/websm/2017/mar/159.html
วันที่ 13 มี.ค. 2560, 15:36 น.
สพม.1 ขอตอบรับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 19 - 25 มี.ค. 2560 ณ  ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560  ระหว่างเวลา 07.00 - 08.40 น.  ณ  ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  (การแต่งกาย  : เครื่องแบบลูกเสือ)   [ดาวน์โหลดหนังสือราชการ]...

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th