สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1)  มีคำสั่งที่ 583/2558 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558  โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.1 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 จึงแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 ราย ดังนี้
1.นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม)

2.นางสาวเยาวณี เสมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบัว

3.นายเทพพร อาจเวทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแจงร้อนวิทยา

4.นางลัดดา เจียมจูไร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

5.นายสายัณห์ ต่ายหลี รองผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

6.นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

7.นางเพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

8.นางสาววิมลนาถ บัวแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

ดาวน์โหลดไฟล์คำสั่ง

***************************************

ติดตามข่าวสารการศึกษา เพิ่มเติมได้ที่ 

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1

https://www.facebook.com/groups/prsesao1

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th