การเผยแพร่รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 (งบทดลอง) ปีงบประมาณ2561 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดแนบ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th