สลช. ขอให้สถานศึกษาในสังกัด สพม.1 ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานค่าบำรุงกองลูกเสือ  เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์  ประจำปี 2559  โดยตรงไปที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2560 หากพ้นกำหนด สลช. จะไม่ดำเนินการประกาศรายชื่อลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์  ประจำปี 2559  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th