คู่มือการปฏิบัตงาน

- กลุ่มอำนวยการ

- กลุ่มนโยบายและแผน

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- กลุ่มบริงานการเงินและสินทรัพย์

- กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

- หน่วยตรวจสอบภายใน

- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


คู่มือการปฏิบัติงานพร้อมรายละเอียด

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- กลุ่มนโยบายและแผน

- กลุ่มบริหารงานบุคค
  - การขอพระราชทานเพลิงศพ
  - คู่มือการขอออกหนังสือและขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
  - คู่มือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
  - คู่มือการปฏิบัติงานเครื่องราชฯ
  - คู่มือขออนุญาตไปต่างประเทศ
  - คู่มือจ่ายตรงเงินเดือน
  - คู่มือถือจ่าย
  - คู่มือปฏิบัติงาน งานเงินเดือน
  - คู่มือปฏิบัติงาน งานทะเบียนประวัติ
  - งานธุรการ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th