แบบประเมินสมรรถนะ

แบบคำขอเข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้ง ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ และแนวปฏิบัติ

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

- แบบใบลาพักผ่อน

แบบใบขอยกเลิกวันลา

คำขอมีบัตรประจำตัว  หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่

- แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

- แบบคำขอ เพิ่มวุฒิ/ให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนและหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่ม

ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ อุทธรณ์

แบบขออนุญาตไปราชการ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th