นางช่อฉัตร  จันตะเภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 409
 


 
   
  นายณัฐภาคย์ นิธิพรเศรษฐกุล
ครูช่วยราชการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th