นางวัลภา  เขียวชอุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 301
 

 

นางสวิชญา  เชื่อถือ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 303, 304
 

 
นายวรพงษ์  แจ่มจำรัส
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร. 0-2354-3884, 0-2354-4966 ต่อ 301
 
 
 
นางวรรณพร สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2354-3884, 0-2354-4966 ต่อ 301
 

 
นางสาวสายทอง สาครพิรกุล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 303, 304
 
   

 
นายธนากร  หิรัญยะมาน
พนักงานธุรการ ส.4
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 302
 

 
 
  นางสาวนันทกานต์ ชานันโท
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 304
 
 
 
นายเอกวิทย์  วิรัตน์
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)
 

 
นายสุชาติ ภู่สำเภา
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)
 
 
นางสาวศรัญญา  วงศ์สูงเนิน
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
 
  นางเพ็ญจันทร์  สอนเกตุ
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
 

 

นางสาวอานุธิดา  กองทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
 

 
นายเกษม แผ่นทอง
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)
 
นายสมทบ เสนากัสป์
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 
นายนภดล  อินทบัต
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 
นายประกิจ  กล่อมอารมณ์
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th