นายอุทัย  โทจำปา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 505

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th