นายกุณฑล ราชนิล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 

นางวิรัตน์ ขวัญยืน
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 
นายกลิ่น สระทองเนียม
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 
นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางสมบูรณ์ ราชนิล
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นายทองดี ศรีอันยู้
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
 
นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์
 

 

นางศันสนีย์ จันไกรผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวรุ่งทิพย์ ทองไทย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางอัจฉรา มากแก้ว
ศึกษานิเทศก์
 
 
นางสาวธนวรรณ จินดา
 ศึกษานิเทศก์
 

 
นางอัจฉรา พหลเวชช์
ศึกษานิเทศก์
 
     
 
นางสาวชุติมา  สุไผ่โพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
  นางวิมลรัตน์  วารีบริสุทธิกุล
พนักงานธุรการ ระดับ 4
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 704
 
     

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th