นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศันสนีย์ จันไกรผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คู่มือการทำงาน
 

นางอัจฉรา มากแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
นางสาวอาลัย พะสุนนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
นางสาวบุณยนุช มีพันธุ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
นางสาวสุภาวดี  คำนาดี
ศึกษานิเทศก์
 
นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ศึกษานิเทศก์
 
 
นายก่อการ ไชยสงคราม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
  นายสุชาติ เขียวสอาด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
 
นายปิยนัฐ ธนะบุตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 

 
นางสาวชลมาศ วิศรุต
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th