นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศันสนีย์ จันไกรผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คู่มือการทำงาน
 

นางอัจฉรา มากแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 

 

นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

 
นางสาวอาลัย พะสุนนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
 
นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 

 
นางสาวบุณยนุช มีพันธุ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
 
นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ศึกษานิเทศก์
 

 
นางสาวสุภาวดี  คำนาดี
ศึกษานิเทศก์
 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th