นายทองดี ศรีอันยู้
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศันสนีย์ จันไกรผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คู่มือการทำงาน
 

นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 
นางอัจฉรา มากแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 

นางสาวพรนิภา ชัยโกศล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวบุณยนุช มีพันธุ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
 
นางสาวอาลัย พะสุนนท์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 

 
นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ศึกษานิเทศก์
 
     

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th