นายทองดี ศรีอันยู้
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศันสนีย์ จันไกรผล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

นางปริมฤดี แท่นพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉรา มากแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 

 

 

 

 


 

 

 
     

 

 
 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th