นายสุรพล  โกมลมรรค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 401
 

 
   
  นายวีระยุทธ  ศิริรัตน์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 409
 
 
 
นางวารี  คหินทพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 406
งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 
  นางช่อฉัตร  จันตะเภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 409


 
นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 
นางสมฤดี  รตะสุขารมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 406
 
นางสาวสารภี  ก้อยการุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 407
 
   

 
นางสาวศุจิกา  ผ่องใส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
งานการจัดทาแฟ้มประวัติ ก.ค.ศ.16
 

 
   
  นายณัฐภาคย์ นิธิพรเศรษฐกุล
ครูช่วยราชการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
งานการจัดทาเรื่องขออนุญาตไปต่างประเทศ
 
 
นางสาวประภาเพชร ยงเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 
 

 
นางสาวสุพินดา  คำภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 
-
ลูกจ้างชั่วคราว
งานจัดทำบัตรประจำตัว
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403
 
นายไกรวิชญ์  ต๊ะแก้ว
ลูกจ้่างชั่วคราว
งานบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 
นางสาวพฤกษารัก  ประคะนัง
ลูกจ้่างชั่วคราว
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th