นางวารี  คหินทพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 0-2410-2044 ต่อ 402
 
 
นางสมฤดี  รตะสุขารมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 406
 

 
นางสาวสารภี  ก้อยการุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 407
 
 
นางสาวศุจิกา  ผ่องใส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
งานการจัดทาแฟ้มประวัติ ก.ค.ศ.16
 


 
นางสาวนิยะดา  อินทาราม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404

 
     
 
นายไกรวิชญ์  ต๊ะแก้ว
ลูกจ้่างชั่วคราว
งานบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 

 
นางสาวพฤกษารัก  ประคะนัง
ลูกจ้่างชั่วคราว
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th