นายสุรพล  โกมลมรรค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 401
 

 
   
  นายวีระยุทธ  ศิริรัตน์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 409
 
 
นางวารี  คหินทพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 406
 
นางสาวรติมา  เดชากิจไพศาล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 404
 
นางช่อฉัตร  จันตะเภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 407
 
นางสาวสารภี  ก้อยการุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 407
 
นางสมฤดี  รตะสุขารมย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 406
 
นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 
นายจักรพันธ์  แก้วสุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 

นางสาวศุจิกา  ผ่องใส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 

นางสาววรรณภา ยะวา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 
 
นางสาวเรวดี  สุขเสนา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404

 
นางสาวสุพินดา  คำภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 
 
 
 
 
นายถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 403
 

 
-
ลูกจ้่างชั่วคราว
โทร. 0-2354-4962 ต่อ 403-404
 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th