นายพิพัฒน์  เพ็ชรพรหมศร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 503
นางสาวสุมณฑา  สาธุกานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 501
 
นางสาวนันทพร  พัฒน์วิชัยโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 505
 
นางอลิศา  ว่องประชานุกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 501
 
 

 
  นายอุทัย โทจำปา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร. 0-2410-2044 ต่อ 505
 
     

 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th