นายประทีป  หมื่นขำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 501

นางณพรชยาศิลป์  เจริญผล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 503
 
นางกานต์สินี  ปิติสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 501
 
นางสาวพิตตินันท์  ฉัตรหลวง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 502
 

 

นายณรงค์  ภูมิลำเนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 501
 

 
นางสาวสุวิชา  บัวผุด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 501
 
   
  นางจารุวรรณ  ดอนอาจทัน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 503
 
 
 
นางสาวรัชนี  มาลา
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 502
  นายชัยสพัฒน์  ชัยวัฒนพงศ์ 
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพม.1
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 503

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th