นายประทีป  หมื่นขำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 501

นางสาวธนวัลย์  ปิติสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
คู่มือการทำงาน

โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 501
 
นางสาวพิตตินันท์  ฉัตรหลวง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
คู่มือการทำงาน
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 502
 
นายธเนศ  ไชยสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 502

 
   

 
นายขวัญพงศ์ บุญภูพิพัฒน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 502

 
   
  นางสาวรัชนี  มาลา
พนักงานราชการ นักวิชาการศึกษา
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 502
 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th