นายประทีป  หมื่นขำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 501
 

นางสาวธนวัลย์  ปิติสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 501
 

 
นางสาวพิตตินันท์  ฉัตรหลวง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 502
 
   
  นางสาวรัชนี  มาลา
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 0-2354-4963, 0-2354-4962 ต่อ 502
 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th