นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  คณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
 ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ 
อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

  

นายปวีณวัชร  ศรีสุข, นายสุเมฆ  สงทาน
ถ่ายภาพ
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th