โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560

นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ร่วมกับนางศุภวรรณ สุทธิมานะ รองผู้อำนวยการ
และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

   

   

   

   

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th