นายสัมฤทธิ์ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศและคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข” เพื่อให้เด็กและเยาวชน นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม โดยมี คุณสถาพร วงศ์กิตติการ กรรมการที่ปรึกษา บริษัท เบนซ์ราชครู จำกัด ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสระเกศ รุ่น ๗๔ มาให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตประจำวันกับนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศด้วย 

[ชมภาพทั้งหมด]

ประชาสัมพันธ์ นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th