นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ต้อนรับอาจารย์ไพจิตร ศุภวารี 
ประธานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และคณะ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
นำวิทยากรมาสอนและฝึกทักษะด้านดนตรีสากล ดนตรีไทยและการร้องเพลงแก่นักเรียนในทุกบ่ายวันศุกร์ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน- 24 สิงหาคม 2560 

   

   

   

     

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th