โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th