โครงการโรงเรียนในฝัน
 

          โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ Active Learning ผลิตสื่อและนวัตกรรม ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อนวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มุ่งให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

  

  

  

  

  

  

  

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th