โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 
จัด
การอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็ว(เวทคณิต)

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ได้จัดการอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็ว(เวทคณิต)ให้กับคณะครูและบุคลากร

 

  

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th