นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะผู้บริหารจากสถานศึกษาต่างๆ คณะครู
กลุ่มโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กลุ่ม ๖
ร่วมจัดโครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน
โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ เป็นวิทยากร    ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

นายปวีณวัชร  ศรีสุข, นายสุเมฆ  สงทาน
ถ่ายภาพ
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th