นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะคณะครู ร่วมประชุมสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
และการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด้วยกระบวนการ PLC ณโรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

นายปวีณวัชร  ศรีสุข, นายสุเมฆ  สงทาน
ถ่ายภาพ
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th