โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 19 และกองป้องกันและควบคุมโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จัดอบรมเรื่องโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และภาวะท้องไม่พร้อมให้แก่นักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

   

   

  

   

   

   

   

   

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th