นายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ผ่านการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ การอ่านตามแนวทางการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ในระดับดีมาก จำนวน 45 คน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th