นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ตักบาตรในทุกวันพฤหัสบดี
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรม รักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมาในวิถีชีวิตและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

   

   

   

   

   

   

   

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th