นายณฐพรรษ พู่พวง  รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเกียรติบัตร การเเข่งขันในโครงการสอบประเมินเเละพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

เเละวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2560 เเละการเเข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเเละระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th