โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๕๐-๐๘.๓๐ น. ณ สนามหลังคาโดม
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเรียนรู้ภาษา
ในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th