นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนวัดราชโอรส โดยมีนายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ ในการนี้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ยังได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ การเรียนการสอนของโรงเรียน และเข้ากราบนมัสการพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหารด้วย

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th