นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ นาวาเอกประทีป เฮงยิ่ง สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีวัดอัปสรสวรรค์
นายมงคล เลิศสินไพศาล ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ
และภาคีเครือข่าย โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำความรู้มาบูรณาการ และศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
นายปวีณวัชร  ศรีสุข, นายสุเมฆ  สงทาน
ถ่ายภาพ
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th