โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์จัดการอบรมปฏิบัติการ

"การพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ"
ครู บุคคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนแกนนำ
วันที่ 13 มีนาคม 2561
ณ หอประชุมชนพูพันธุ์ทิพย์ และ ห้องโสตทัศนศึกษา
 

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th