โรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรม R.O. Camp 2018 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่สนใจเข้าร่วม โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากหลากหลายโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยนักเรียนได้เยี่ยมชมบริเวณโรงเรียนและสัมผัสกับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดราชโอรสที่คณะครูได้จัดเตรียมไว้

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th