นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ คณะครู
จัดประชุมผู้ปกครองและเก็บเงินระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้น ม.๑ และ ม.๔
๗-๘ เมษายน ๒๕๖๑
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

นายสุเมฆ  สงทาน
ถ่ายภาพ
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th