นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์

ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปี 2561

เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสามัคคี มีวินัย การปฎิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนและมารยาทที่ดีงาม

ตามอัตลักษณ์ลูกศีลาฯ “มารยาทดี มีน้ำใจ ใฝ่หาความรู้ สู่มาตรฐานสากล”

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th