โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลนาคราช อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  เป็นผู้ตรวจ
และนางสาวบุญมี พิมพบุตร หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน พร้อมคณะทำงาน กำกับดูแล
วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

นายปวีณวัชร  ศรีสุข, นายสุเมฆ  สงทาน
ถ่ายภาพ
นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
ประชาสัมพันธ์

 

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th