โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที เคารพนบนอบ เเละระลึกถึงพระคุณของครู  

      ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561       

 

 

             

                              

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th