ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบเข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์
สำหรับผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 5 
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ แก่ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ.

.........................................................................................................................

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th