"กิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ"

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียงร่วมกับโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" จัดกิจกรรมครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชัน

.............................................................................................................

   

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th