วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานและมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ภายในงาน
ณ สนามหน้าตึก 3

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th