กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสวดโอ้เอ้วิหารราย" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีนายนโนดม นรินทร์รัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพระปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th