อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน

กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมูลนิธิได้ให้ความรู้ในโครงการพระราชดำริในรูปแบบ

ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ความรู้เชิงบูรณาการ

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th