โรงเรียนวัดราชโอรสจัดพิธีอำลาครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้เกษียณอายุราชการ โดยครูผู้เกษียณอายุราชการได้ขึ้นกล่าวความรู้สึกและให้โอวาทแก่นักเรียน ในโอกาสนี้ นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ขึ้นกล่าวอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และคณะกรรมการนักเรียนยังได้จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิตและร่วมกราบลาผู้เกษียณอายุราชการด้วย โดยในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนวัดราชโอรสมีผู้เกษียณอายุราชการตามรายนามต่อไปนี้

1. นางนวลวรรณ ทรัพย์ศิริ ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

2. นางอังคณา ตติรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. นายสรพล ภู่เกิดสิน ครูชำนาญการ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

4. นายสะอาด ปรุงเหล็ก ช่างครุภัณฑ์ 2

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th