โรงเรียนวัดราชโอรส ได้รับเกียรติต้อนรับอธิบดีกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และศิลปะวัฒนธรรมในโรงเรียน โดยผู้อำนวยการบุญชู กล้าแข็ง พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมนำชมบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th