โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสวนสนุกดรีมเวิลด์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทัศนศึกษาในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทัศนศึกษาในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th