กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ผลปรากฎว่า เด็กหญิงณัฐกฤตา สมจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย คะแนน 96.66 ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งขันต่อในระดับภาค ครูผู้ฝึกสอนคือ คุณครูปวีณา ยอดลี

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th